Miljöhistoria

Skriver på detta… kommer mer text efterhand.

Har någon gång fått frågan hur miljöproblemen egentligen började och hur det sedan har gått. Blir vi bättre efterhand på att hantera de miljöproblem som uppkommer, eller uppkommer problemen i sådan takt idag att vi inte hinner hantera dem? I så fall hur skall vi göra för att bli duktigare på att se alla miljöproblem i tid?

Miljöproblemen har egentligen sitt ursprung när människan besluta sig för att bli bofast och att anpassa naturen i den omedelbara närhet för att passa våra syften. Tidigare hade människorna på jorden varit nomader, bott under enkla förhållanden på ett ställe och sedan flyttat då resurserna där tog slut och på det viset låtit naturen återhämta sig. Vi var många färre invånare på jorden på den tiden. Om man vill ha ett exempel så kan man läsa om de aboriginer som levt i Australien under 50.000 år i harmoni med naturen. Man kan även läsa om Nordamerikas indianer och våra egna samer.

När vi bosatte oss permanent på ett ställe började vi bruka jorden omkring oss, bygga mer permanenta bostäder, byta tjänster med varandra, få fler barn, ta bättre hand om gamla och bygga upp samhällsliknande former. Olika grödor utnyttjades på olika platser, vilket medförde att de handelsnätverk som senare uppstod kunde sprida utvecklade grödor till nya marknader.

Jordbrukssamhället

Industrialisering

Massproduktion av varor

Tjänstesamhälle

Gränsöverskridande utsläpp

Stockholm 1972

COP

Agenda 21 är ett handlingsprogram antaget vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 3-14 juni år 1992. Programmet beskriver hur arbetet för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati skall utvecklas för att våra samhällen skall få en hållbar utveckling. Dokumentet omfattar 1 400 paragrafer fördelade på 40 kapitel. Handlingsprogrammet poängterar vikten av lokalt medborgarengagemang och varje lands lokala myndigheter skall i samarbete med ortsbefolkningen upprätta och följa varsin lokal Agenda 21. Talet 21 syftar på det tjugoförsta århundradet, det vill säga 2000-talet. I Sverige skulle det i varje kommun finnas ett Agenda 21-kontor och en Agenda 21 samordnare.
Agenda 21 arbetet bedrevs under 1993-2000, där efter kom de s k millenniemålen.

Millenniemålen var åtta mätbara mål som handlade om att förbättra livet för fattiga människor och att skapa förutsättningar för en hållbar global utveckling i världen. Samtliga 193 av Förenta nationernas medlemsstater kom överens om att målen skulle vara uppnådda år 2015. De innebär bland annat att den extrema fattigdomen i världen skulle utrotas, att barnadödligheten skulle minska och att spridningen av sjukdomar, som hiv/aids och malaria, skulle stoppas. Dessutom skulle samarbetet mellan fattiga och rika länder öka genom ett effektivare bistånd, rättvisare handelsvillkor och lättade skuldbördor. Millenniemålen kom till efter millennietoppmötet i FN:s högkvarter i New York år 2000. Syftet med toppmötet var att rikta uppmärksamhet mot utsatta människors behov runt om i världen och ett resultat blev att man enades om att det fanns ett kollektivt ansvar att arbeta för en positiv utveckling i världen. Baserat på löften och deklarationer från 1990-talets alla toppmöten enades därför stats- och regeringscheferna kring den så kallade millenniedeklarationen – som senare kom att konkretiseras i åtta mätbara mål.

Agenda 2030