Klimatramverk för universitet och högskolor

Chalmers och KTH har tillsammans tagit fram ett klimatramverk som beskriver hur universitet och högskolor bör förhålla sig till klimatomställningen. Nu uppmanar de fler lärosäten att ansluta sig.

I ramverket skriver man; Klimatutmaningen kräver förändringar inom alla samhällssektorer. Universitet och högskolor har en central roll i det arbetet. Vi har en viktig uppgift att bidra till klimatomställningen genom vår undervisning, forskning och samverkan, men vi behöver också minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet. Därför har vi tagit fram ett klimatramverk för universitet och högskolor.

Klimatramverket

Klimatramverket – vägledning

KTH hittar du informationen om vilka universitet och högskolor som anslutit sig.

Sverige på väg att missa klimat- och miljömål

Sverige missar flera stora klimat- och miljömål med koppling till FN:s Agenda 2030 med nuvarande styrmedel och åtgärder, visar en rapport som statistikmyndigheten SCB släpper i dag. Klimatgaser, havsmiljön och förlusten av biologisk mångfald är några av de största problemområdena.

SCB Pressmeddelande 2019-10-01

Rapporten ”Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, Statistisk lägesbild 2019

Miljöskatteintäkter från näringslivet ökade 2017

Under 2017 ökade statens miljöskatteintäkter med mer än 1,4 miljarder kronor jämfört med året innan. Det förklaras främst av ökade intäkter från näringslivet när det gäller energiskatter på el.

Läs mer på sidan https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/branschfordelade-miljoskatter-2017/