Solceller, likström och batterier i byggnader

Akademiska Hus första DC-hus med solceller och batterilagring

Maximal nytta av solel är målsättningen med den pågående solcellssatsningen inom innovationsarenan A Working Lab som nu byggs på Chalmers. Genom att minimera omvandlingsprocessen mellan likström och växelström, och samtidigt nyttja batterilagring för en jämnare produktion ska projektet skapa nya erfarenheter för en skalbar och effektivare energianvändning.

https://www.akademiskahus.se/aktuellt/nyheter/2017/12/akademiska-hus-forsta-dc-hus-med-solceller-och-batterilagring/

Gapanalys samt strategier och förutsättningar för att nå etappmålen 2030

Gapanalys samt strategier och förutsättningar för att nå etappmålen 2030 med utblick mot 2045

Riksdagen har beslutat om nya etappmål för begränsad klimatpåverkan till år 2030. Det är ett mål för den så kallade icke-handlande sektorn och ett mål för klimatutsläpp från transporter, som ingår i den förstnämnda. Naturvårdsverket redovisar här en första uppföljning av utvecklingen mot de nya klimatmålen.

http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6795-3/

Nytt nationellt klimatpolitiskt råd

Regeringen inrättar 1 januari 2018 den nya myndigheten Klimatpolitiska rådet, som leds av 8 ledamöter med vetenskaplig expertkunskap. Från Göteborg deltar Tomas Kåberger, Chalmers och Åsa Löfgren, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Ett kansli för Klimatpolitiska rådet inrättas vid forskningsrådet Formas.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/regeringen-genomfor-sista-delen-av-det-klimatpolitiska-ramverket–inrattar-klimatpolitiska-radet/

Miljösanktionsavgift för båtar med för mycket svavel i bränslet

PM kring Miljösanktionsavgift för överträdelser av vissa förbud om marint bränsle i svavelförordningen är nu ute på remiss.

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Miljösanktionsavgift för överträdelser av vissa förbud om marint bränsle i svavelförordningen.

http://www.regeringen.se/remisser/2017/12/remiss-av-promemorian-miljosanktionsavgift-for-overtradelser-av-vissa-forbud-om-marint-bransle-i-svavelforordningen/

Har du åsikter kan du även lämna in ett remissvar till Miljö- och energidepartementet senast den 9 februari 2018.

Hållbar utveckling i skolan

Ny rapport: Hållbar utveckling i skolan

I rapporten kartläggs kommunernas arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU). Den lyfter också vilka former av stöd kommunerna anser sig behöva för att utveckla sitt arbete med LHU. Vi uppmanar alla som arbetar med att utveckla arbetet med LHU att ta till sig resultaten och slutsatserna. För att nå målet om en hållbar och rättvis värld måste vi snabbt ge hållbarhetsfrågorna en central plats i den svenska skolan.

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/ny-rapport-hallbar-utveckling-i-skolan

Vi har några enstaka tryckta ex ifall du vill ha.

Härifrån till hållbarheten

Vad har massproduktionen och konsumtionen gjort med vår livsstil och med vår syn på naturens resurser? Vi möter personer och företag som reagerat på de senaste årens rop på omställning. På olika sätt försöker de anpassa sig själva och sina verksamheter till att bli mer hållbara. Vi träffar även experter och uppfinnare som söker tekniska lösningar på växande problem i klimatförändringens spår.
Läs mer på http://www.amil.se/hallbarheten/

Materialkonsumtionen ökar

Materialkonsumtionen i Sverige uppgick år 2016 till 22,7 ton per person. Det är 9 ton mer per år än EU-genomsnittet och motsvarar en konsumtion på 62 kilo per person och dygn. Sedan år 2000 har den årliga materialkonsumtionen per person ökat med ungefär 3 ton eller 14 procent.

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/materialflodesrakenskaper-20002016/

material2

Material

SDG Christmas Calendar 2017

Follow the SDG Christmas Calendar 2017 and open 17 slots for a sustainable future!

Every day, from the 1st until the 17th of December, GMV will present one of the Sustainable Development Goals. Meet researchers from Chalmers University of Technology and University of Gothenburg in short filmed interviews where they explain why the goal is important for them and reveal who they want to invite for a ”fika” (coffee) to discuss the goal further.

https://gmv.chalmers.gu.se/Aktuellt/SDGchristmascalendar2017