Avstannad tillväxt i miljösektorn 2020

Miljösektorn utgör 4,1 procent av Sveriges BNP. Produktionen av miljövänliga varor och tjänster var i stort sett oförändrad 2020 jämfört med året innan. Miljösektorn sysselsätter drygt 159 000 personer, varav 80 procent är män.

Statistiken om miljösektorn beskriver den del av Sveriges ekonomi som producerar miljövänliga varor och tjänster. I miljösektorn ingår produktion av miljöskyddande varor och tjänster samt aktiviteter som syftar till mer hållbar resurshantering.

Miljösektorns förädlingsvärde uppgick 2020 till 204 miljarder kronor. Det motsvarar 4,1 procent av Sveriges totala BNP, vilket kan jämföras med tidsseriens början 2003 då miljösektorns andel utgjorde 2,7 procent.

Läs vidare HÄR

Utsläppen från transportbranschen minskar stort

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter att minska, visar ny statistik från SCB. Under det tredje kvartalet 2020 sjönk de med drygt 9 procent jämfört med motsvarande period 2019.

– Till stor del beror minskningarna på minskat resande. Utsläppen från transportbranschen blev 38 procent lägre än under tredje kvartalet 2019. Främst minskade utsläppen från flygresor kraftigt, men nedgångar syns även i rederinäringen, säger Susanna Roth, gruppledare för miljöräkenskaperna på SCB:s enhet för miljöekonomi och miljö.

Läs mer på sidan https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/utslappen-fran-transportbranschen-minskar-stort/

Hushållen betalar mest miljöskatter

Statens intäkter från miljöskatter ökade 2018 jämfört med året innan. Hushållen bidrar mest till miljöskatteintäkterna. Under 2018 ökade intäkterna från hushållen med 2 procent, medan de minskade med 2 procent från näringslivet.

Under 2018 uppgick statens miljöskatteintäkter till 96,9 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär 2 procent av Sveriges BNP. 2018 ökade intäkterna med 1,8 miljarder kronor jämfört med 2017.

Miljöskatterna branschfördelas utifrån vem som generar inkomsten till staten. Kemikalieskatten och flygskatten fördelas dock inte. Hushållen bidrar mest till miljöskatteintäkterna med 49,5 miljarder kronor, jämfört med 41,3 miljarder kronor från näringslivet.

Läs mer på https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/branschfordelade-miljoskatter-2018/

SDGs Today

The Global Hub for Real-Time SDG data.

The time is now for real-time data on the Sustainable Development Goals.

Too much of our data is out-of-date or missing and too many people are being left behind. Check out SDSN’s new data portal, SDGs Today, to access and engage with real-time and timely data on the Sustainable Development Goals (SDGs), GIS training, and resources.

To the page

Utsläppen av fosfor har ökat

En svag minskning av utsläppen till vatten från våra kommunala avloppsreningsverk kan skönjas under de senaste tio åren. SCB:s senaste statistik visar att utsläppen av fosfor har ökat sedan 2016, medan kväveutsläppen har minskat marginellt.

De totala utsläppen av näringsämnen och syreförbrukande substanser från kommunala avloppsreningsverk i Sverige uppgick 2018 till cirka 270 ton fosfor, 15 000 ton kväve, 6 500 ton biokemiskt syreförbrukande material (BOD7) och 40 500 ton kemiskt syreförbrukande material (COD-Cr) vid avloppsreningsverken. Statistiken inkluderar bräddningar vid avloppsreningsverket, dvs utsläpp av helt eller delvis obehandlat avloppsvatten som kan behöva ske vid höga nederbördsmängder eller tekniska fel. Utsläppen av fosfor och COD-Cr ökade medan kväve och BOD7 minskade marginellt i jämförelse med 2016. I ett tioårigt perspektiv är dock trenden att utsläppen av samtliga parametrar minskar svagt.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/utslapp/utslapp-till-vatten-och-slamproduktion–kommunala-reningsverk-skogsindustri-samt-viss-ovrig-industri/pong/statistiknyhet/utslapp-till-vatten-och-slamproduktion-2018/

Ökade miljöskatteintäkter 2019

Intäkterna från miljöskatter fortsatte att öka 2019 och uppgick till 101 miljarder kronor. Det beror på ökade intäkter från energiskatter och transportskatter. De miljömotiverade subventionerna har dock minskat. 2019 uppgick de till drygt 11 miljarder kronor, vilket är en nedgång från 2018 med 17 procent. Statistiknyhet från SCB 2020-05-19

Statens intäkter från miljöskatter uppgick 2019 till nära 101 miljarder kronor, enligt preliminär statistik. Det är en ökning med 4 miljarder kronor, motsvarande 4,1 procent, jämfört med 2018. Efter att ha varit minskande eller stillastående mellan åren 2011-2014, har intäkterna från miljöskatter sedan dess haft en uppåtgående trend.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljomotiverade-subventioner-och-preliminara-miljoskatter-2019/

Utsläpp av Växthusgaser minskade 2019

Växthusgasintensitet för Sveriges ekonomi minskade 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-05-14 9.30

Växthusgasintensiteten för Sveriges ekonomi minskade med fyra procent 2019 jämfört med 2018, enligt preliminär statistik för helåret 2019. Detta beror på att växthusgasutsläppen minskade med tre procent och ekonomin växte med en procent mellan 2018 och 2019. För växthusgaser är det den största procentuella minskningen sedan 2012.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper–utslapp-till-luft-fjarde-kvartalet-2019/

Word Happiness Report 2020

The World Happiness Report is a landmark survey of the state of global happiness that ranks 156 countries by how happy their citizens perceive themselves to be. The World Happiness Report 2020 for the first time ranks cities around the world by their subjective well-being and digs more deeply into how the social, urban and natural environments combine to affect our happiness.

https://worldhappiness.report/ed/2020/

Ek utveckling vs utläpp

Stark ekonomisk utveckling och stagnerande växthusgasutsläpp 2018

SCB:s miljöräkenskaper redovisar utsläpp till luft från den svenska ekonomin och hushållen. Mellan 2008 och 2018 har växthusgasutsläpp minskat med drygt 17 procent. Under samma period har BNP vuxit med 21 procent.

Läs mer på sidan https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper–utslapp-till-luft-2018/