Ett digitalt verktyg som mäter empatin i världen

Ett digitalt verktyg som mäter empatin i världen genom att analysera världsledarnas prat på nätet. En algoritm som tar tempen på världshumöret. Låter detta som science fiction? Inte alls menar utvecklarna bakom Raoul Wallenberg Algorithm.

I år är det 73 år sedan den svenska diplomaten Raoul Wallenberg försvann efter att ha fängslats av sovjetiska myndigheter i Ungern. För att uppmärksamma årsdagen för hans försvinnande (17 januari) lanserade Raoul Wallenberg Academy ett digitalt experiment i form av en algoritm.

https://www.forskning.se/2018/04/23/varldshumoret-pa-topp/

raoulalgoritm

Mer konstgödsel ger större skördar

Försäljningen av kväve i mineralgödsel uppgick gödselåret 2016/17 till 198 500 ton, en ökning med 7 procent jämfört med närmast föregående gödselår. För fosfor uppgick försäljningen till 14 400 ton, vilket är en ökning med 1 300 ton (10 procent) jämfört med föregående år.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/godselmedel-och-kalk/forsaljning-av-mineralgodsel-till-jord-och-tradgardsbruk/pong/statistiknyhet/forsaljning-av-mineralgodsel-till-jord–och-tradgardsbruk2/

Utsläppen från kommunala avloppsreningsverk har minskat

De totala utsläppen av närsalter och syreförbrukande substanser från tillståndspliktiga kommunala avloppsreningsverk uppgick 2016 till cirka 240 ton fosfor, 15 400 ton kväve, 6 600 ton biokemiskt syreförbrukande material (BOD7) och 35 300 ton kemiskt syreförbrukande material (COD-Cr) inklusive viss bräddning vid avloppsreningsverken.

Sveriges reningsverk renar nu bort 96 % av all fosfor, 97 % av all BOD7 och 62% av allt kväve.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/utslapp/utslapp-till-vatten-och-slamproduktion–kommunala-reningsverk-skogsindustri-samt-viss-ovrig-industri/pong/statistiknyhet/utslapp-till-vatten-och-slamproduktion-2016/