Utsläppen från kommunala avloppsreningsverk har minskat

De totala utsläppen av närsalter och syreförbrukande substanser från tillståndspliktiga kommunala avloppsreningsverk uppgick 2016 till cirka 240 ton fosfor, 15 400 ton kväve, 6 600 ton biokemiskt syreförbrukande material (BOD7) och 35 300 ton kemiskt syreförbrukande material (COD-Cr) inklusive viss bräddning vid avloppsreningsverken.

Sveriges reningsverk renar nu bort 96 % av all fosfor, 97 % av all BOD7 och 62% av allt kväve.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/utslapp/utslapp-till-vatten-och-slamproduktion–kommunala-reningsverk-skogsindustri-samt-viss-ovrig-industri/pong/statistiknyhet/utslapp-till-vatten-och-slamproduktion-2016/