Climate Change 2021

Sammanfattningen som släpps i samband med COP27 lyfter de viktigaste resultaten av IPCC-rapporten ”Climate Change 2021: Physical Science Basis” som författades i augusti 2021 av en stor mängd forskare runtom i världen.

Den lättlästa versionen beskriver forskningen från tre perspektiv: klimatförändringar i dag, vårt framtida klimat och möjligheten till begränsning av framtida klimatförändringar.

Ladda ner ”Climate Change 2021– Summary for All”

Ladda ner rapporten ”Climate Change 2021: Physical Science Basis” på IPCC:s hemsida

Vetenskapen – om klimatet

Klimatförändringarna är redan märkbara världen över, och i dag vet vi med säkerhet att det är mänsklig påverkan som ligger bakom. Den globala uppvärmningen gör att vi i framtiden får räkna med allt fler och mer extrema väderhändelser.

Med vetenskapens hjälp kan vi bättre förstå vad det är som händer och hur vi kan bromsa utvecklingen.

Läs KVA:s rapport från oktober 2021, som är lika aktuell idag och kan laddas ner på sidan https://www.kva.se/vetenskap-i…/miljo-klimat-och-energi/

Växthusgasutsläpp från svensk konsumtion minskade 2020

2020 var växthusgasutsläppen från svensk konsumtion 7,6 ton koldioxidekvivalenter per capita. Detta är en minskning med 12 procent jämfört med 2019, och en minskning med 35 procent jämfört med 2008.

Sveriges konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp (från hushåll, offentlig sektor och investeringar exklusive export) uppgick till 79 miljoner ton koldioxidekvivalenter (7,6 ton per capita) år 2020. Detta är en minskning från 89 miljoner ton koldioxidekvivalenter (8,7 ton per capita) 2019 och en minskning från 109 miljoner ton koldioxidekvivalenter (12 ton per capita) 2008. Den minskande trenden under perioden beror både på minskade utsläpp från svensk produktion och minskade utsläpp från Sveriges import. Till årets publicering har revideringar skett i hela tidsserien 2008–2020 (se även revideringar nedan).

Växthusgasutsläpp från svensk konsumtion och produktion i jämförelse med BNP-utvecklingen, 2008–2020:

Läs mer på sidan https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper—miljopaverkan-fran-konsumtion-2020/

Avstannad tillväxt i miljösektorn 2020

Miljösektorn utgör 4,1 procent av Sveriges BNP. Produktionen av miljövänliga varor och tjänster var i stort sett oförändrad 2020 jämfört med året innan. Miljösektorn sysselsätter drygt 159 000 personer, varav 80 procent är män.

Statistiken om miljösektorn beskriver den del av Sveriges ekonomi som producerar miljövänliga varor och tjänster. I miljösektorn ingår produktion av miljöskyddande varor och tjänster samt aktiviteter som syftar till mer hållbar resurshantering.

Miljösektorns förädlingsvärde uppgick 2020 till 204 miljarder kronor. Det motsvarar 4,1 procent av Sveriges totala BNP, vilket kan jämföras med tidsseriens början 2003 då miljösektorns andel utgjorde 2,7 procent.

Läs vidare HÄR

Sveriges största riskområden

För första gången presenteras en samlad bild över de områden i Sverige där riskerna för ras, skred, erosion och översvämning är som störst. Tio nationella riskområden med komplexa klimatrelaterade hot har identifierats i en rapport till regeringen från Statens geotekniska institut (SGI) och MSB. Myndigheterna ger också flera förslag på vad som behöver göras för att minska riskerna.

Mer finns att läsa på https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2021/juni/har-ar-sveriges-storsta-riskomraden-for-ras-skred-erosion-och-oversvamning/

Hela rapporten hittar du på https://www.msb.se/siteassets/dokument/om-msb/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/2021/ru-riskomraden.pdf

Växthusgasutsläpp minskade 2019

Växthusgasutsläpp från Sveriges ekonomi fortsatte att minska 2019
Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen uppgick 2019 till 55,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. I jämförelse med 2018 motsvarar det en minskning om 2,8 procent. Mellan 2008 och 2019 har växthusgasutsläpp totalt minskat med 20 procent. Under samma period har BNP vuxit med 22 procent.

Läs mer på sidan SCB

Utsläppen från transportbranschen minskar stort

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter att minska, visar ny statistik från SCB. Under det tredje kvartalet 2020 sjönk de med drygt 9 procent jämfört med motsvarande period 2019.

– Till stor del beror minskningarna på minskat resande. Utsläppen från transportbranschen blev 38 procent lägre än under tredje kvartalet 2019. Främst minskade utsläppen från flygresor kraftigt, men nedgångar syns även i rederinäringen, säger Susanna Roth, gruppledare för miljöräkenskaperna på SCB:s enhet för miljöekonomi och miljö.

Läs mer på sidan https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/utslappen-fran-transportbranschen-minskar-stort/