Fortsatt ökning av befolkning i tätorter

Under 2017 ökade befolkningen i tätorter med nästan 100 000 personer. Det är en svagare ökning jämfört med föregående år, då tätortsbefolkningen ökade med mer än 120 000 personer. De största ökningarna har skett i landets största tätorter, med Stockholm, Göteborg och Malmö i toppen.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/tatorter-arealer-befolkning/pong/statistiknyhet/befolkning-i-tatorter-2017/

 

Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp

Årliga beräkningar för att följa Sveriges globala klimatpåverkan görs på tre olika sätt. Ett sätt för att följa upp klimatmålen, och två kompletterande sätt för att belysa olika aspekter av vår klimatpåverkan.

Klimatpåverkande utsläpp (utsläpp av växthusgaser) kommer från många olika delar av samhället. Praktiskt taget alla produkter och tjänster som används i Sverige bidrar någon gång till klimatpåverkande utsläpp.

De klimatpåverkande utsläppen kommer till exempel från användning av fossila bränslen, från djur som idisslar eller från marken när den brukas. Utsläppen kan också komma från kemiska reaktioner inom industrins olika processer, nedbrytningen av avfall eller från läckor i kylsystem.

Klimatgaser_beraknaDe tre olika sätten att beräkna utsläppen skiljer sig i sin geografiska omfattning, samt i hur metoden för beräkningarna ser ut. När utsläppen beräknas så måste en gräns sättas för vilka utsläpp som ska omfattas av beräkningen. Men beroende på hur beräkningarna avgränsas fångas olika aspekter av Sveriges klimatpåverkan. Främst skiljer sig beräkningarna i hur utsläpp som sker utanför Sveriges gränser omfattas. Oavsett hur beräkningarna görs måste utsläppen minska.

Läs mer på sidan http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/

Tillverknings- och transportindustrin fortsatt största källan till klimatgaser

De totala utsläppen av växthusgaser de senaste tre åren planar ut. De största bidragen kommer ifrån tillverknings-och transportindustri där åkeri, rederi och flyg ingår. Det visar den slutliga utsläppsstatistiken från SCB:s Miljöräkenskaper.

Klimatgaser2018Utsläpp av växthusgaser från den svenska ekonomin, 2008-2016, per aggregerad Näringsgren (SNI 2007), tusen ton koldioxidekvivalenter

Läs mer på sidan https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper–utslapp-till-luft-2016/

Hållbar utveckling – nya utmaningar kräver ny kompetens

De hållbarhetsutmaningar som dagens samhälle står inför skiljer sig radikalt från de miljöproblem som man historiskt lyckats lösa. Det argumenterar tre Chalmersforskare för i en ny bok om hållbar utveckling. Det gör också att de ingenjörer, naturvetare och andra yrkesgrupper som idag utbildas för att hantera dessa problem kommer behöva nya, bredare kompetenser.
HU_bok2018

Målmedvetenskap – om globala målen för hållbar utveckling

Målmedvetenskap är ett forum för att visa på potentialen i att olika fält kan mötas i en gemensam målbild men utan att blunda för problematiken som uppstår när målsättningar står i konflikt med varandra. För att visa, testa, följa upp och hitta lösningar som möjliggör att alla målen kan uppnås har forskningen och akademin en nyckelroll. Kunskap och samverkan för en bättre framtid.

Samtalsstafetten inleds i avsnitt 1 av Katarina Gårdfeldt, Chalmers. Hon tog med sig mål 14: Hav och marina resurser, och hon valde att bjuda in Sverker Jagers, Göteborgs universitet, som sin samtalspartner. Till samtalet tog Sverker med sig mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

https://gmv.chalmers.gu.se/Aktuellt/V%C3%A5rt+arbete+med+globala+m%C3%A5len+f%C3%B6r+h%C3%A5llbar+utveckling/malmedvetenskap—forskarpodd-om-globala-malen

Vilka ska vinna pris för sina insatser för Globala målen?

Runt om i Sverige sprudlar det av engagemang och handlingskraft för Globala målen. På alla nivåer genomförs inspirerande och nytänkande insatser för att målen ska bli verklighet. Finalisterna till UNDP:s vårgala har alla gjort något unikt för att bidra, och nu är det du som avgör vilka som ska vinna!

Du kan rösta i följande kategorier:

Ta chansen och påverka resultatet! Röstningen avslutas den 31 mars.

Rekordstor minskning av köttätandet i Sverige

Jordbruksverket i Sverige mäter årligen landets köttkonsumtion. Svenskarnas köttätande har ökat de senaste 30 åren men nu har trenden vänt. Från 1990 till 2017 var ökningen hela 41 procent men under förra året kom äntligen vändningen när köttkonsumtionen sänktes med 2,6 procent, vilket är den största minskningen sedan 1990.

http://www.mynewsdesk.com/se/arstiderna/news/rekordstor-minskning-av-koettaetandet-i-sverige-298637

Mikropartiklar från vägtrafiken påverkar livet i haven

Små partiklar, bland annat från plaster, har visat sig vara ett hot mot livet i havet. Det finns dålig kunskap om varifrån de kommer, hur de sprids och hur mycket som hamnar i havet.

https://www.forskning.se/2018/02/28/mikropartiklar-fran-vagtrafiken-paverkar-livet-haven/

Atlantic Grey Seal, Halichoerus grypus, portrait in the dark blue water wit morning sun, animal swimming in the ocean waves, Helgoland island, Germany

Atlantic Grey Seal, Halichoerus grypus, portrait in the dark blue water wit morning sun, animal swimming in the ocean waves, Helgoland island, Germany