Tillverknings- och transportindustrin fortsatt största källan till klimatgaser

De totala utsläppen av växthusgaser de senaste tre åren planar ut. De största bidragen kommer ifrån tillverknings-och transportindustri där åkeri, rederi och flyg ingår. Det visar den slutliga utsläppsstatistiken från SCB:s Miljöräkenskaper.

Klimatgaser2018Utsläpp av växthusgaser från den svenska ekonomin, 2008-2016, per aggregerad Näringsgren (SNI 2007), tusen ton koldioxidekvivalenter

Läs mer på sidan https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper–utslapp-till-luft-2016/