Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp

Årliga beräkningar för att följa Sveriges globala klimatpåverkan görs på tre olika sätt. Ett sätt för att följa upp klimatmålen, och två kompletterande sätt för att belysa olika aspekter av vår klimatpåverkan.

Klimatpåverkande utsläpp (utsläpp av växthusgaser) kommer från många olika delar av samhället. Praktiskt taget alla produkter och tjänster som används i Sverige bidrar någon gång till klimatpåverkande utsläpp.

De klimatpåverkande utsläppen kommer till exempel från användning av fossila bränslen, från djur som idisslar eller från marken när den brukas. Utsläppen kan också komma från kemiska reaktioner inom industrins olika processer, nedbrytningen av avfall eller från läckor i kylsystem.

Klimatgaser_beraknaDe tre olika sätten att beräkna utsläppen skiljer sig i sin geografiska omfattning, samt i hur metoden för beräkningarna ser ut. När utsläppen beräknas så måste en gräns sättas för vilka utsläpp som ska omfattas av beräkningen. Men beroende på hur beräkningarna avgränsas fångas olika aspekter av Sveriges klimatpåverkan. Främst skiljer sig beräkningarna i hur utsläpp som sker utanför Sveriges gränser omfattas. Oavsett hur beräkningarna görs måste utsläppen minska.

Läs mer på sidan http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/