Sverige överträffar globala mål för skydd av marina miljöer

Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket 2020-05-27 9.30

Av Sveriges hela land- och sötvattensareal är 15 procent formellt skyddad. Av denna yta är nästan hela, närmare bestämt 97 procent, permanent skyddad enligt miljöbalken. I det permanenta skyddet ingår här nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden, nationalstadsparken och Natura 2000. Av Sveriges havsyta är 12 procent formellt skyddad, varav så gott som hela arealen med permanent skydd via miljöbalken.

Det tidsbestämda skyddet utgörs av naturvårdsavtal mellan markägare och statliga myndigheter och utgör 0,4 procent av Sveriges hela landareal och sötvatten. I det formella skyddet ingår även Naturvårdsverkets avtal med Fortifikationsverket, vilket omfattar 0,1 procent av allt land- och sötvatten i Sverige.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/skyddad-natur/pong/statistiknyhet/skyddad-natur-2019/

Ökade miljöskatteintäkter 2019

Intäkterna från miljöskatter fortsatte att öka 2019 och uppgick till 101 miljarder kronor. Det beror på ökade intäkter från energiskatter och transportskatter. De miljömotiverade subventionerna har dock minskat. 2019 uppgick de till drygt 11 miljarder kronor, vilket är en nedgång från 2018 med 17 procent. Statistiknyhet från SCB 2020-05-19

Statens intäkter från miljöskatter uppgick 2019 till nära 101 miljarder kronor, enligt preliminär statistik. Det är en ökning med 4 miljarder kronor, motsvarande 4,1 procent, jämfört med 2018. Efter att ha varit minskande eller stillastående mellan åren 2011-2014, har intäkterna från miljöskatter sedan dess haft en uppåtgående trend.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljomotiverade-subventioner-och-preliminara-miljoskatter-2019/

Utsläpp av Växthusgaser minskade 2019

Växthusgasintensitet för Sveriges ekonomi minskade 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-05-14 9.30

Växthusgasintensiteten för Sveriges ekonomi minskade med fyra procent 2019 jämfört med 2018, enligt preliminär statistik för helåret 2019. Detta beror på att växthusgasutsläppen minskade med tre procent och ekonomin växte med en procent mellan 2018 och 2019. För växthusgaser är det den största procentuella minskningen sedan 2012.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper–utslapp-till-luft-fjarde-kvartalet-2019/