Sverige överträffar globala mål för skydd av marina miljöer

Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket 2020-05-27 9.30

Av Sveriges hela land- och sötvattensareal är 15 procent formellt skyddad. Av denna yta är nästan hela, närmare bestämt 97 procent, permanent skyddad enligt miljöbalken. I det permanenta skyddet ingår här nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden, nationalstadsparken och Natura 2000. Av Sveriges havsyta är 12 procent formellt skyddad, varav så gott som hela arealen med permanent skydd via miljöbalken.

Det tidsbestämda skyddet utgörs av naturvårdsavtal mellan markägare och statliga myndigheter och utgör 0,4 procent av Sveriges hela landareal och sötvatten. I det formella skyddet ingår även Naturvårdsverkets avtal med Fortifikationsverket, vilket omfattar 0,1 procent av allt land- och sötvatten i Sverige.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/skyddad-natur/pong/statistiknyhet/skyddad-natur-2019/