Miljöpåverkan från konsumtion

Miljöpåverkan från konsumtion är från och med 2019 en del av Sveriges officiella statistik inom miljöräkenskaperna. Statistiken omfattar miljöpåverkan från näringslivet, hushållen och offentliga aktörers inköp av varor och tjänster. Produkter som har producerats både i Sverige och utomlands inkluderas, liksom även produkter som går till export. Statistiken omfattar klimatgaser och utsläpp av andra föroreningar till luft.

Läs mer på sidan https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper—miljopaverkan-fran-konsumtion-2017/

Minskad utsläppsintensitet

Stora regionala skillnader i utsläpp av växthusgaser
Utsläppen av växthusgaser satt i relation till BNP, även kallat utsläppsintensitet, fortsätter att minska. De regionala skillnaderna är stora, med störst utsläppsintensitet på Gotland och lägst i Stockholm. Gotland är dock det län som tillsammans med Norrbotten minskat utsläppsintensiteten mest 2017 jämfört med 2016.

Läs mer på https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper—utslapp-till-luft-2017-regional-statistik

Utsläppsintensiteter per län, 2008, 2016 och 2017, ton koldioxidekvivalenter per miljoner kronor bruttoregionprodukt