Minskad utsläppsintensitet

Stora regionala skillnader i utsläpp av växthusgaser
Utsläppen av växthusgaser satt i relation till BNP, även kallat utsläppsintensitet, fortsätter att minska. De regionala skillnaderna är stora, med störst utsläppsintensitet på Gotland och lägst i Stockholm. Gotland är dock det län som tillsammans med Norrbotten minskat utsläppsintensiteten mest 2017 jämfört med 2016.

Läs mer på https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper—utslapp-till-luft-2017-regional-statistik

Utsläppsintensiteter per län, 2008, 2016 och 2017, ton koldioxidekvivalenter per miljoner kronor bruttoregionprodukt