Utsläppen av fosfor har ökat

En svag minskning av utsläppen till vatten från våra kommunala avloppsreningsverk kan skönjas under de senaste tio åren. SCB:s senaste statistik visar att utsläppen av fosfor har ökat sedan 2016, medan kväveutsläppen har minskat marginellt.

De totala utsläppen av näringsämnen och syreförbrukande substanser från kommunala avloppsreningsverk i Sverige uppgick 2018 till cirka 270 ton fosfor, 15 000 ton kväve, 6 500 ton biokemiskt syreförbrukande material (BOD7) och 40 500 ton kemiskt syreförbrukande material (COD-Cr) vid avloppsreningsverken. Statistiken inkluderar bräddningar vid avloppsreningsverket, dvs utsläpp av helt eller delvis obehandlat avloppsvatten som kan behöva ske vid höga nederbördsmängder eller tekniska fel. Utsläppen av fosfor och COD-Cr ökade medan kväve och BOD7 minskade marginellt i jämförelse med 2016. I ett tioårigt perspektiv är dock trenden att utsläppen av samtliga parametrar minskar svagt.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/utslapp/utslapp-till-vatten-och-slamproduktion–kommunala-reningsverk-skogsindustri-samt-viss-ovrig-industri/pong/statistiknyhet/utslapp-till-vatten-och-slamproduktion-2018/