Gapanalys samt strategier och förutsättningar för att nå etappmålen 2030

Gapanalys samt strategier och förutsättningar för att nå etappmålen 2030 med utblick mot 2045

Riksdagen har beslutat om nya etappmål för begränsad klimatpåverkan till år 2030. Det är ett mål för den så kallade icke-handlande sektorn och ett mål för klimatutsläpp från transporter, som ingår i den förstnämnda. Naturvårdsverket redovisar här en första uppföljning av utvecklingen mot de nya klimatmålen.

http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6795-3/