Myndigheters miljöarbete 2018

Statliga myndigheter ska ha miljöledningssystem och årligen redovisa miljöledningsarbetet till regeringen och Naturvårdsverket enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Uppföljningen av myndigheternas efterlevnad av miljöledningsförordningen för 2018 visar att den överlag är god men behöver stärkas. Naturvårdsverket redovisar sina slutsatser i syfte att vägleda myndigheterna i det fortsatta förbättringsarbetet.

Läs hela rapporten på sidan http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6877-6