Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Att naturen hänger ihop så att djur och växter kan sprida sig i landskapet är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera. Det behövs en helhetssyn på landskapet när vi planerar hur mark och vatten ska användas. Det är det grön infrastruktur handlar om. För att underlätta arbetet med att utveckla grön infrastruktur har Länsstyrelsen i Västra Götaland tagit fram en regional handlingsplan.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/infrastruktur/gron-infrastruktur.html#0