Stöd till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA

Från och med 2018 finns det en uppdaterad Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, som innehåller en förstärkning av övergödningsarbetet. Den innebär att det går att söka, i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat men övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade områden.

Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Länsstyrelsen bestämmer vilket datum som är sista ansökningsdag. För de flesta län har detta datum redan passerat men det är bra att redan nu börja planera för nästa års ansökningar.

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning–lagar/anslag-och-bidrag/havs–och-vattenmiljoanslaget/lova.html

LOVA_logga_hav_lst