Miljösektorns andel av Sveriges BNP minskar

Statistiknyhet från SCB 2018-06-26 9.30
2016 uppgick miljösektorns förädlingsvärde till ungefär 81 miljarder, vilket motsvarar nära 2 procent av Sveriges BNP. De branscher som bidrar mest till miljösektorns förädlingsvärde 2016 är producenter av förnybar energi och företag verksamma inom avfalls- och avloppshantering. Sedan 2008 har miljösektorns andel av BNP minskat.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/namnlos2/